Niet voldaan aan arbeidsvereiste

Tot de inkomsten in box 1 van de Wet IB 2001 behoort het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. Dat zijn inkomsten die geen winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking vormen. Onder een werkzaamheid wordt mede verstaan het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat. Een voordeel uit een werkzaamheid wordt alleen als resultaat uit overige werkzaamheden belast als er arbeid in het economische verkeer wordt verricht. Het voordeel moet zijn beoogd en redelijkerwijs te kunnen worden verwacht.

De eigenaar van een onroerende zaak, die aan een bv ter beschikking is gesteld voor de herontwikkeling tot appartementen voor rekening en risico van de bv, heeft in dat kader arbeid verricht. Deze arbeid is echter namens de projectontwikkelaar verricht en niet in zijn hoedanigheid als eigenaar van de onroerende zaak. Volgens de rechtbank is niet voldaan aan het arbeidsvereiste. Dat betekent dat geen sprake is van een werkzaamheid in de zin van de Wet IB 2001.