Inloggen
Vult u onderstaande velden in om in te loggen:


Wij zijn gecertificeerd partner van het online boekhoud programma van Twinfield

Opbrengstlimiet rioolheffing overschreden

De Gemeentewet bepaalt dat er een opbrengstlimiet is voor de gemeentelijke rioolheffing. De tarieven van een rioolheffing moeten zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten die samenhangen met de uitvoering van het doel waarvoor de heffing dient.

De Advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft conclusie genomen in een procedure over overschrijding van de opbrengstlimiet voor de rioolheffing. Afhankelijk van de mate van overschrijding van de opbrengstlimiet heeft dat algehele of partiële vernietiging van de opgelegde aanslag tot gevolg. Volgens eerdere rechtspraak van de Hoge Raad leidt een overschrijding van de geraamde baten met meer dan 10% percent boven het gecorrigeerde bedrag van de geraamde lasten tot algehele onverbindendheid van de voor een bepaald jaar geldende verordening inzake de rioolheffing. Bij een lagere overschrijding blijft de verordening in stand.

In cassatie is in geschil of het de gemeente is toegestaan om achteraf bepaalde kosten in de raming van de rioolheffing op te nemen, terwijl deze kosten oorspronkelijk niet tot deze raming behoorden. Daarnaast was in geschil of de gemeentelijke heffingsverordening voldoende duidelijkheid geeft over het te heffen bedrag, en of de gemeente nadere gegevens diende te verstrekken over buiten de rioolheffing gelaten percelen.

De rechtbank en Hof Arnhem-Leeuwarden hebben geoordeeld dat het de gemeente is toegestaan om achteraf kosten in aanmerking te nemen, aangezien deze kosten wel waren opgenomen in de begroting maar niet in de raming van de kosten van de rioolheffing. Verder oordeelden beide instanties dat de verordening voldoende duidelijkheid geeft over het te heffen bedrag en dat de gemeente, in het kader van de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel, geen nadere gegevens behoefde te verstrekken over de buiten de rioolheffing gelaten percelen.

Volgens de A-G slaagt het cassatieberoep alleen ten aanzien van de overschrijding van de opbrengstlimiet. Het achteraf toevoegen van bepaalde kostenposten aan de geraamde lasten is in strijd met de huidige stand van de jurisprudentie en daarmee ontoelaatbaar, aldus de A-G. Door het niet toelaten van deze kostenposten was sprake van een overschrijding van de opbrengstlimiet.

De geraamde baten overschreden de geraamde lasten met 13,5% in 2013. Voor 2014 bedroeg de overdekking van de geraamde lasten 7,9%. Dat leidt ertoe dat de voor het jaar 2013 opgelegde aanslag volgens de conclusie geheel moet worden vernietigd en de voor 2014 opgelegde aanslag gedeeltelijk. De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende gegrond dient te worden verklaard.